Home

KARTA PREZENTOWA

By 21 sierpnia 2018 No Comments

Kursy organizowane przez naszą Szkołę Górską 5+ można od teraz  kupić w formie karty prezentowej i podarować bliskim.

Produkt ten został stworzony po to, aby móc  wspierać pasję oraz zainteresowania najbliższych osób, jak również poszerzać ich wiedzę i dbać o ich bezpieczeństwo w górach.
Karty te można nabyć w naszym schronisku, w sklepach Polar Sport w Zakopanem i Krakowie, oraz wysyłkowo w biurze naszej Szkoły Górskiej.
Zachęcamy do zakupu oraz zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin karty prezentowej:
1.Postanowienia ogólne
•    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z karty prezentowej Szkoły Górskiej 5+, zwanej dalej Kartą.
•    Wydawcą karty jest 5+ Szkoła Górska 5+ z siedzibą w Kościelisku, ul. Kiry 38.

2. Ogólne informacje o karcie prezentowej
•    Karta prezentowa jest plastikową kartą, której wartość oznacza dokonanie jednorazowego zakupu specjalistycznego kursu (bez pakietu pobytowego w schronisku).
•    Na karcie podany jest indywidualny numer oraz rodzaj opłaconego kursu .
•    Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona.

3. Zasady użytkowania karty prezentowej
•     Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
•     Aby zrealizować kartę należy skontaktować się z biurem Szkoły biuro@szkola-gorska.pl  w tytule wpisując numer karty oraz rodzaj kursu podany na karcie, w celu ustalenia terminu kursu w miarę wolnych miejsc.
•    Okres ważności karty prezentowej wynosi 1 rok od daty zakupu.
•    W przypadku, gdy Użytkownik/obdarowany wyraża chęć zmiany rodzaju kursu, a wartość nominalna karty nie wystarczy do zapłacenia pełnej należności za kurs, Użytkownik/obdarowany zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem.
•    Przy realizacji płatności kartą Użytkownikowi/obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość innego kursu jest niższa niż wartość nominalna otrzymanej karty prezentowej.
•     W przypadku zwrotu usług nabytych przy użyciu karty, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, Użytkownik/obdarowany otrzyma nową kartę prezentową.
•    Kartę prezentową  można zrealizować  wyłącznie w 5+ Szkoła Górska.
•    Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w kursie.
•    Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadkach nie możności przeprowadzenia kursy z przyczyn od niej niezależnych, jak np. złe warunki atmosferyczne
4. Odpowiedzialność Szkoły Górskiej 5+ i reklamacje związane z kartą prezentową
•     Szkoła Górska 5+ nie ponosi odpowiedzialności za karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
•    Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia karty prezentowej
•    Wszelkie reklamacje związane z kartą prezentową będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika karty. Reklamacje związane z kartą mogą być składane listownie na adres:  5+ Szkoła Górska, ul. Kiry 38, 34-511 Kościelisko.

5. Postanowienia końcowe
•    Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym w stronie internetowej http://www.szkola-gorska.pl/