REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIĘĆ STAWÓW

Ten dokument powstał by chronić Twoje prawa. Znajdziesz w nim informacje o tym jak złożyć zamówienie, o metodach płatności, warunkach zawarcia umowy, a także informacje o procesie odstąpienia od umowy zakupionych produktów.

Postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy wiążących przepisów prawa.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy – dalej zwany także Sklepem – dostępny pod adresem www.piecstawow.pl/sklep/ jest zarządzany przez Marię Krzeptowską i Martę Krzeptowską, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą: Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – dalej zwane także Sprzedawcą – NIP: 7361444555, ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko.

 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie. 

 3. Warunkiem złożenia zamówienia poprzez stronę internetową jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu – dalej zwanego także Regulaminem – i zaakceptowanie jego warunków w całości.

 4. Kontakt ze Sklepem realizować można drogą elektroniczną: adres poczty elektronicznej: sklep@piecstawow.pl lub listownie – pod adresem: ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko.

 5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu są nowe.

 6. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Klient powinien również posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).

 7. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

  1. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

  2. Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób.

  3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, (zgodnie z art. 8 ust.3 pkt. 2 b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym).

  4. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 9. Informacje o towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c.

§2. SŁOWNICZEK

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Wypełnienie go pozwala Klientowi utworzyć swoje konto, przy użyciu którego może dokonywać zakupu.

 4. Klient/ Kupujący/ Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupów poprzez stronę www.piecstawow.pl/sklep/ i niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny – dalej zwanego także k.c.

 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, któr zgodnie z art. 431 k.c. prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje zakupu przedmiotów lub usług ściśle powiązanych z jej działalnością zawodową.

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Konto – usługa elektroniczna – utworzone po rejestracji (nazwa użytkownika i hasło) indywidualne konto Klienta, za pomocą którego może on dokonywać zamówień w Sklepie.

 9. Newsletter – typ elektronicznego biuletynu, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną Sprzedawcy, zawierające informacje o towarach w Sklepie.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin.

 11. Sprzedawca – Maria Krzeptowska i Marta Krzeptowska, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, pod firmą: Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

 12. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.piecstawow.pl/sklep/ – dalej zwany także Sklepem.

 13. Strony – Sprzedawca i Klient.

 14. Produkt – oferowany w Sklepie towar.
  Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, dotycząca Produktów

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj, liczbę, cenę Produktu.

 

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja Klienta – przez założenie Konta w Sklepie.

 2. Rejestracja Klienta jest dobrowolna i bezpłatna.

 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe
  i nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są symbolem „*”.

 5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.

 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu, polityki prywatności i potwierdzenie zapoznania się z ich treścią, poprzez zaznaczenie ikony o treści „Zapoznałem się z regulaminem oraz polityką prywatności i akceptuję postanowienia tych dokumentów”.

 7. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może wyrazić chęć otrzymywania Newslettera, poprzez zaznaczenie pola – „Chcę otrzymywać Newsletter”. W przypadku niezaznaczenia ww. pola, Newsletter nie będzie wysyłany. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Klient może zrezygnować z Newslettera również przez złożenie stosownej dyspozycji pocztą elektroniczną – pod adresem: sklep@piecstawow.pl – lub listownie: ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko.

 8. Ponadto dokonując rejestracji i zakładając konto, Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie pola – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.) na podany przeze mnie adres e-mail”. W przypadku niezaznaczenia ww. pola, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.

 9. Dokonując rejestracji i zakładając Konto, Klient może także wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych, w tym m.in. informacji o promocjach, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS, poprzez zaznaczenie pola – „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Sprzedawcę informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS na podany przeze mnie numer telefoniczny”. W przypadku niezaznaczenia ww. pola, ww. informacje nie będą przesyłane do Klienta.

 10. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie ikony – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celach marketingowych”.

 11. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji oraz utworzenia Konta. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów w Sklepie przy użyciu swojego Konta bez konieczności ponownej rejestracji.

 

§3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient powinien dokonać wyboru towaru, jego ilości, koloru oraz rozmiaru – o ile Sklep przewiduje opcję dokonania takiego wyboru.

 2. Poprzez kliknięcie w ikonę Kup teraz Klient akceptuje wybrane Produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną. Następnie Klient podejmuje czynności techniczne (m.in. dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz formy płatności) w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. Dodanie Produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji, nie stanowiąc gwarancji zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. Sprzedawca informuje, iż złożenie przez Klienta zamówienia – a to dyspozycji wydania Produktu za oznaczoną w Sklepie cenę – za pośrednictwem Sklepu, pociąga za sobą po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia ikony „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie.

 6. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam i potwierdzam zobowiązanie zapłaty” Klient akceptuje wybrane Produkty zgodnie z ich opisem oraz ceną, formę dostawy i płatności oraz wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z Regulaminem.

 7. Z chwilą złożenia Zamówienia cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla obu Stron. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierająca m.in. numer zamówienia, nazwę Produktu, ilość, kolor, adres wysyłki. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji – wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci Regulaminu, pouczenia oprawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 10. Sprzedawca potwierdza wysłanie Klientowi Produktu poprzez przesłanie na adres jego poczty elektronicznej stosownej informacji wraz z podaniem numeru listu przewozowego.

 11. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu w Sklepie ma charakter jednorazowy i terminowy, tj. trwa przez okres realizacji zamówienia i upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.

 12. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktu jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

§4. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI, CENY 

 1. Ceny Produktów podane na w Sklepi obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu.

 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości, nie uwzględniają kosztów dostawy Zamówienia.

 3. Koszty dostawy zamówionego towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 4. Zapłata za Produkt może nastąpić w następujący sposób:

  1. przedpłata – przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. przedpłata – przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu (Przelewy24). 

 5. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank BNP PARIBAS S.A, numer rachunku: PL 59 1600 1042 0002 0141 8250 0040.

 6. W celu dokonania płatności Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu (Przelewy24) umożliwiającego realizację transakcji, zarządzany przez PayPro S.A., KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, ul. Pastelowa 8, 60 – 198 Poznań.

 7. Terminy zapłaty są następujące:

  1. przy wyborze sposobu zapłaty przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży;

  2. przy wyborze sposobu zapłaty za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po przekierowaniu do internetowego serwisu (Przelewy24).

§5. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktu za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

 2. Koszt dostawy jest wskazany w trakcie składania Zamówienia.

 3. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży
  w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient złożył taką dyspozycję i podał dane niezbędne do jej wystawienia.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony Produkt niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty ceny.

 5. W poszczególnych przypadkach termin realizacji Zamówienia może być dłuższy, aniżeli zwyczajny. W takich sytuacjach, informacja o wydłużonym czasie oczekiwania na dostawę Produktu jest wskazana w Sklepie w sposób umożliwiający powzięcie tej informacji przed zawarciem Umowy sprzedaży. Zawierając Umowę sprzedaży produktu, objętego wydłużonym czasem oczekiwania, Klient oświadcza, że przyjmuję te okoliczność do wiadomości i wyraża na nią zgodę.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Wiadomość o prawie odstąpienia od umowy, zawierająca w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący, stanowi złącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Przy czym Sprzedawca zaznacza, iż skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia – w dowolnej formie – przed jego upływem.

 4. Oświadczenie, o którym mowa powyżej może zostać wysłane np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@piecstawow.pl

 5. W przypadku złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 8. Koszty odesłania Produktu ponosi Klient.

 9. Sprzedawca nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 16. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§7. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTÓW Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z k.c. – w tym: art. 556 oraz 5561 – 5563 k.c.

 2. W przypadku stwierdzenia, iż zakupiony produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo żądać wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad alb usunięcia wady, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.

 3. Zawiadomienie o niezgodności Produktu z umową oraz żądanie, o którym mowa powyżej, może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@piecstawow.pl .

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Klient, w celu zgłoszenia żądania, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz reklamacji to jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

 7. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 9. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 10. W razie zaistnienia wady, Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 11. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została mu wydana.

 13. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

§8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@piecstawow.pl  lub listownie: ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

§9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sporykonsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazneadresy.php.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§10. ROZWIĄZYWANIE UMÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.

 2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep@piecstawow.pl lub listownie: ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko.

 3. Sprzedawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 – dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem
  i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”).

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu:

 3. obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży;

 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

 5. w celu marketingowym, handlowym oraz informacyjnym (tj. m.in. informacje
  o nowych produktach, przesyłanie Newslettera) na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 6. Dane Klienta pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Klient się z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia. Dane Klienta pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 

 7. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywania dokumentacji rachunkowej. Dane Klienta pozyskane w związku z utworzeniem konta w Sklepie przetwarzamy przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Sklepie. 

 8. Dane osobowe Klienta w zakresie adresu e-mail, (po wyrażeniu zgody), przechowujemy w celu wysyłania Newslettera, przez czas funkcjonowania Newslettera bądź do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera / cofnięcia zgody przez Klienta. Podstawowe dane kontaktowe Klienta przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 9. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne z tym, że odmowa podania danych niezbędnych, (tj. imienia, nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej), uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży Towarów; odmowa podania imienia nazwiska i adresu e-mail uniemożliwi założenia konta w Sklepie.

 10. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom oraz podwykonawcom Sprzedawcy, tj. firmie księgowej, firmie informatycznej, kancelarii prawnej, przewoźnikom / spedytorom, kurierom, podmiotom obsługującym płatności. Sprzedawca – jako administrator danych osobowych – korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 11. Informujemy, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracamy się do Klienta z prośbą o udostępnienie nam loginu i hasła w jakiejkolwiek formie.

 12. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  przewoźnicy / spedytorzy / kurierzy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy towaru Klientowi.

 13. Dostawcy usług zaopatrujący Sprzedawcę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Sprzedawcy prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności: dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu, prowadzenia Newslettera, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Regulaminem.

 14. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:

 15. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 16. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 17. żądania usunięcia,

 18. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 19. przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 20. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie kierując takie żądanie na adres poczty elektronicznej: sklep@piecstawow.pl lub listownie: ul. Kiry 38, 34 – 511 Kościelisko. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 21. Sprzedawca informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.

 22. Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza EOG.

 23. Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 24. przetwarzane zgodnie z prawem,

 25. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 26. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

 27. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 28. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 29. Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.

 30. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie www.piecstawow.pl/sklep/

 3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a to na przykład: zmiany danych adresowych Sprzedawcy, zmiany firmy (nazwy) Sprzedawcy, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany kosztów wysyłki, wprowadzenia nowych usług, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

 4. Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach regulaminu z 14 – dniowym wyprzedzeniem, umożliwiającym mu zapoznanie się ze zmianami oraz podjęcie decyzji odnośnie ich akceptacji bądź braku akceptacji, poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości z zakresem planowanych zmian na adres poczty elektronicznej oraz poprzez umieszczenie tekstu regulaminu na stronie Sklepu.

 5. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o planowanych zmianach.

 6. W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, wzór zgłoszenia reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, Polityka Prywatności.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.);

  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683 z późn. zm.);

  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.);

  4. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)„;

  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Załączniki

 • Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • Wzór zgłoszenia reklamacyjnego

 • Polityka Prywatności

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu